Tin nổi bật

Thủ tục hành chính

Lĩnh vực:
Đơn vị giải quyết:
Nội dung cần tìm:
STT Tên thủ tục Lĩnh vực Thời gian giải quyết tối đa (ngày) Phí/Lệ phí (VNĐ)
1 Thông báo chấm dứt hoạt động của thư viện cộng đồng Thư viện 10 ngày làm việc. Không
2 Thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia tách thư viện đối với thư viện cộng đồng Thư viện 10 ngày làm việc. Không
3 Thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng Thư viện 10 ngày làm việc. Không
4 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp xã AN TOÀN ĐẬP, HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN 23 ngày làm việc Không
5 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp xã AN TOÀN ĐẬP, HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN 23 ngày làm việc Không
6 Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trên địa bàn xã khác Tín ngưỡng, tôn giáo 10 ngày Không
7 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Tín ngưỡng, tôn giáo 01 ngày Không
8 Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em Bảo vệ chăm sóc trẻ em 15 ngày Không
9 Đề nghị hỗ trợ kinh phí sinh con đúng chính sách dân số theo Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ Dân số KHHGĐ 10 ngày làm việc Không
10 xét tặng Giấy khen gia đình văn hóa Văn hóa cơ sở 03 ngày Không
11 Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm Văn hóa cơ sở 03 ngày Không
12 Thông báo tổ chức lễ hội Văn hóa cơ sở 05 ngày Không
13 Nhận hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện) Thủy lợi 07 ngày làm việc Không
14 Thủ tục đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn Bảo trợ xã hội 10 ngày làm việc Không
15 Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm Bảo trợ xã hội không quá 07 ngày làm việc Không
16 Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm Bảo trợ xã hội không quá 07 ngày làm việc Không
17 Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế Bảo trợ xã hội 10 ngày làm việc Không
18 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng Bảo trợ xã hội 03 ngày làm việc Không
19 Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở Bảo trợ xã hội 02 ngày làm việc Không
20 Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật Bảo trợ xã hội 05 ngày làm việc Không
Trang: