Tin nổi bật

Tổ chức bộ máy

TỔ CHỨC BỘ MÁY :
1) Bí thư Đảng ủy  phường: ông Ngô Trí Cường
- Ngày sinh : 10/6/1973 
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Luật, Cử nhân Kinh tế          
- Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp 
- Điện thoại văn phòng : 
- Điện thoại di động : 0915.825.899

2) Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy: ông Nguyễn Đức Chung 
  - Ngày sinh : 09/4/1982 
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Đại học Luật kinh tế
- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
- Điện thoại văn phòng : 
- Điện thoại di động : 0904.501.333
- Email: ducchungmd9482@gmail.com

3) Chủ tịch HĐND - Chủ tịch UB. MTTQ phường: ông Lê Văn Thành
  - Ngày sinh : 26/01/1967 
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Đại học Luật Kinh tế
- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
- Điện thoại văn phòng : 
- Điện thoại di động : 0904.178.289
- Email: mattrantoquocmd@gmail.com

4. Chủ tịch UBND phường: ông Trần Quang Lợi 
- Ngày sinh : 03/02/1979
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ quản lý xây dựng; 
- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp. 
- Điện thoại văn phòng : 
- Điện thoại di động : 0904768308
- Email: tranquangloi@quangninh.gov.vn 

5) Phó Chủ tịch UBND phường: ông Phạm Văn Chiến
- Ngày sinh : 09/02/1968
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Đại học Luật kinh tế
- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
- Điện thoại văn phòng : 
- Điện thoại di động : 0903.261122
- Email: phamvanchien@quangninh.gov.vn

5) Phó Chủ tịch UBND phường: ông Bùi Quang Trung 
- Ngày sinh :  04/01/1983
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn :Thạc Sỹ Luật kinh tế
- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
- Điện thoại văn phòng : 
- Điện thoại di động :  
- Email: buiquangtrung@quangninh.gov.vn