Tin nổi bật

Lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch

 
 
STT Mã hồ sơ Tên thủ tục hành chính Số lượng hồ sơ (bộ) Tên cá nhân, tổ chức Địa chỉ, số điện thoại Cơ quan chủ trì giải quyết Ngày, tháng, năm Trả kết quả   Ghi chú
Nhận hồ sơ Hẹn trả kết quả Chuyển hồ sơ đến cơ quan giải quyết Nhận kết quả từ cơ quan giải quyết Ngày, tháng, năm Ký nhận
1 1776016600646 Cấp bản sao trích lục hộ tịch 1 Lê Thị Kim chung Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 21/03/2017 22/03/2017 21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017    
2 1776016600655 Cấp bản sao trích lục hộ tịch 1  Bùi Thị Lan Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 21/03/2017 23/03/2017 21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017    
3 1776016600659 Cấp bản sao trích lục hộ tịch 1 Hoàng Thị Nhài Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 21/03/2017 23/03/2017 21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017    
4 1776016600707 Cấp bản sao trích lục hộ tịch 1  nguyễn Thị Kiều Linh Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 29/03/2017 31/03/2017 29/03/2017 29/03/2017 29/03/2017    
5 1776016600831 Cấp bản sao trích lục hộ tịch 1 Nguyễn Thị Hằng Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 21/04/2017 24/04/2017 21/04/2017 21/04/2017 21/04/2017    
6 1776016600895 Cấp bản sao trích lục hộ tịch 1 LÝ THỊ HƯƠNG Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 04/05/2017 05/05/2017 04/05/2017 04/05/2017 04/05/2017    
7 1776016600597 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 Phạm Hồng Thái Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 13/03/2017 14/03/2017 13/03/2017 13/03/2017 13/03/2017    
8 1776016600607 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 Nguyễn Thị Thanh Tâm Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 14/03/2017 16/03/2017 14/03/2017 14/03/2017 14/03/2017    
9 1776016600644 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1  Trần Bá Đoàn Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 17/03/2017 21/03/2017 17/03/2017 21/03/2017 21/03/2017    
10 1776016600664 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1  Khổng Thị Hường Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 22/03/2017 23/03/2017 22/03/2017 22/03/2017 22/03/2017    
11 1776016600787 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 Trần Thị Vân Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 17/04/2017 18/04/2017 17/04/2017 17/04/2017 17/04/2017    
12 1776016600791 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 Vũ Viết Tuấn Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 17/04/2017 18/04/2017 17/04/2017 17/04/2017 17/04/2017    
13 1776016600832 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 Phạm Thị Vũ Thanh Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 21/04/2017 24/04/2017 21/04/2017 21/04/2017 21/04/2017    
14 1776016600880 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 Bùi Thị Nga Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 28/04/2017 03/05/2017 28/04/2017 28/04/2017 28/04/2017    
15 1776016600922 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 Đào Thị Ngân Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 09/05/2017 11/05/2017 09/05/2017 09/05/2017 09/05/2017    
16 1776016601014 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 Nguyễn Thị Phúc Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 19/05/2017 22/05/2017 19/05/2017 19/05/2017 19/05/2017    
17 1776016601015 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 Trần Văn Trọng Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 19/05/2017 22/05/2017 19/05/2017 19/05/2017 19/05/2017    
18 1776016601022 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 Nguyễn Thị Hải Nam Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 23/05/2017 24/05/2017 23/05/2017 23/05/2017 23/05/2017    
19 1776016601086 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 Nguyễn Trọng Thanh Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 26/05/2017 30/05/2017 26/05/2017 26/05/2017 26/05/2017    
20 1776016601087 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 Ninh Thị Hồng Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 26/05/2017 30/05/2017 26/05/2017 26/05/2017 26/05/2017    
21 1776016601131 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 Nguyễn Thị Nga Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 30/05/2017 01/06/2017 30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017    
22 1776016601137 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 Điệp Thị Hồng Sinh Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 31/05/2017 02/06/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017    
23 1776016601165 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 Lý Thị  Tuyến Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 05/06/2017 07/06/2017 05/06/2017 05/06/2017 05/06/2017    
24 1776016601183 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 Hoàng Thị Thuận Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 09/06/2017 12/06/2017 09/06/2017 09/06/2017 09/06/2017    
25 1776016600594 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Phan Văn Quyến Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 13/03/2017 14/03/2017 13/03/2017 13/03/2017 13/03/2017    
26 1776016600595 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Lê Thị Thùy Giang Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 13/03/2017 14/03/2017 13/03/2017 13/03/2017 13/03/2017    
27 1776016600596 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Chu Văn Trọng Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 13/03/2017 14/03/2017 13/03/2017 13/03/2017 13/03/2017    
28 1776016600599 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Vũ Anh Dũng Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 14/03/2017 15/03/2017 14/03/2017 14/03/2017 14/03/2017    
29 1776016600601 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Nguyễn Bá Đông Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 14/03/2017 15/03/2017 14/03/2017 14/03/2017 14/03/2017    
30 1776016600602 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Nguyễn Minh Hiếu Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 14/03/2017 15/03/2017 14/03/2017 14/03/2017 14/03/2017    
31 1776016600603 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Đào Thị Ngân Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 14/03/2017 15/03/2017 14/03/2017 14/03/2017 14/03/2017    
32 1776016600604 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Mai Thị Nhuần Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 14/03/2017 15/03/2017 14/03/2017 14/03/2017 14/03/2017    
33 1776016600605 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Khúc Thành Long Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 14/03/2017 15/03/2017 14/03/2017 14/03/2017 14/03/2017    
34 1776016600606 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Nguyễn Thị Thu Thảo Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 14/03/2017 15/03/2017 14/03/2017 14/03/2017 14/03/2017    
35 1776016600608 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Đào Thị Ngân Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 14/03/2017 16/03/2017 14/03/2017 14/03/2017 14/03/2017    
36 1776016600609 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Đỗ Thị Phúc Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 14/03/2017 16/03/2017 14/03/2017 14/03/2017 14/03/2017    
37 1776016600611 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1  Vũ Thị Xoa Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 14/03/2017 16/03/2017 14/03/2017 14/03/2017 14/03/2017    
38 1776016600612 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1  Nhâm Công Minh Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 14/03/2017 16/03/2017 14/03/2017 14/03/2017 14/03/2017    
39 1776016600613 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1  Nguyễn Đức Trung Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 14/03/2017 16/03/2017 14/03/2017 14/03/2017 14/03/2017    
40 1776016600614 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Đoàn Thị Kim Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 14/03/2017 16/03/2017 14/03/2017 14/03/2017 14/03/2017    
41 1776016600615 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1  Bùi Thị Phương Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 14/03/2017 16/03/2017 14/03/2017 14/03/2017 14/03/2017    
42 1776016600616 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1  Tạ Hoàng Bách Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 14/03/2017 16/03/2017 14/03/2017 14/03/2017 14/03/2017    
43 1776016600617 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Đồng Thị yến Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 14/03/2017 16/03/2017 14/03/2017 14/03/2017 14/03/2017    
44 1776016600618 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Đỗ Thị Trang Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 15/03/2017 16/03/2017 15/03/2017 15/03/2017 15/03/2017    
45 1776016600619 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1  Lê Hồng Nhâm Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 15/03/2017 16/03/2017 15/03/2017 15/03/2017 15/03/2017    
46 1776016600620 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1  Trần Văn Thinh Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 15/03/2017 16/03/2017 15/03/2017 15/03/2017 15/03/2017    
47 1776016600621 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1  Nguyễn Đức Trung Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 15/03/2017 16/03/2017 15/03/2017 15/03/2017 15/03/2017    
48 1776016600622 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1  Phạm Văn Biên Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 15/03/2017 16/03/2017 15/03/2017 15/03/2017 15/03/2017    
49 1776016600623 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1  Nguyễn Thị Chúc Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 15/03/2017 16/03/2017 15/03/2017 15/03/2017 15/03/2017    
50 1776016600624 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1  Ngô Thị Thủy Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 15/03/2017 16/03/2017 15/03/2017 15/03/2017 15/03/2017    
51 1776016600625 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1  Vũ Văn Truy Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 15/03/2017 16/03/2017 15/03/2017 15/03/2017 15/03/2017    
52 1776016600627 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Nguyễn Đình Chiến Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 16/03/2017 17/03/2017 16/03/2017 16/03/2017 16/03/2017    
53 1776016600628 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Nguyễn Thị Kim Khuyên Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 16/03/2017 17/03/2017 16/03/2017 16/03/2017 16/03/2017    
54 1776016600629 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Đặng Thị Toàn Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 16/03/2017 17/03/2017 16/03/2017 16/03/2017 16/03/2017    
55 1776016600630 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Nguyễn Quốc Hùng Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 16/03/2017 17/03/2017 16/03/2017 16/03/2017 16/03/2017    
56 1776016600631 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Nguyễn Huy Nam Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 16/03/2017 17/03/2017 16/03/2017 16/03/2017 16/03/2017    
57 1776016600632 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Đỗ Thị Mai Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 16/03/2017 17/03/2017 16/03/2017 16/03/2017 16/03/2017    
58 1776016600633 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Trần Văn Tỵ Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 16/03/2017 17/03/2017 16/03/2017 16/03/2017 16/03/2017    
59 1776016600634 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Trần Văn Thinh Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 16/03/2017 17/03/2017 16/03/2017 16/03/2017 16/03/2017    
60 1776016600635 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Lê Đình Hậu Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 17/03/2017 21/03/2017 17/03/2017 21/03/2017 21/03/2017    
61 1776016600636 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1  Hoàng Thị Nhài Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 17/03/2017 21/03/2017 17/03/2017 21/03/2017 21/03/2017    
62 1776016600637 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1  Nguyễn Thị Hiền Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 17/03/2017 21/03/2017 17/03/2017 21/03/2017 21/03/2017    
63 1776016600638 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1  Vũ Thị Thúy Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 17/03/2017 21/03/2017 17/03/2017 21/03/2017 21/03/2017    
64 1776016600639 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1  Trương Tất Duân Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 17/03/2017 21/03/2017 17/03/2017 21/03/2017 21/03/2017    
65 1776016600640 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1  Trần Thị Mơ Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 17/03/2017 21/03/2017 17/03/2017 21/03/2017 21/03/2017    
66 1776016600641 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1  Hoàng Đức Thiên Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 17/03/2017 21/03/2017 17/03/2017 21/03/2017 21/03/2017    
67 1776016600642 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1  Phạm Thị Minh Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 17/03/2017 21/03/2017 17/03/2017 21/03/2017 21/03/2017    
68 1776016600643 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1  Nguyễn Thị Nga Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 17/03/2017 21/03/2017 17/03/2017 21/03/2017 21/03/2017    
69 1776016600647 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Hoàng Văn Hưng Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 21/03/2017 22/03/2017 21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017    
70 1776016600648 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Đinh Thị Thanh Hà Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 21/03/2017 22/03/2017 21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017    
71 1776016600649 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Bùi Công Sang Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 21/03/2017 22/03/2017 21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017    
72 1776016600650 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Nguyễn Đình Quy Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 21/03/2017 22/03/2017 21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017    
73 1776016600651 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Lương Thị Trâm Anh Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 21/03/2017 22/03/2017 21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017    
74 1776016600652 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Nguyễn Trung Hòa Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 21/03/2017 23/03/2017 21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017    
75 1776016600653 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Hoàng Hữu Đỉnh Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 21/03/2017 23/03/2017 21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017    
76 1776016600654 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Phùng Xuân Biêm Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 21/03/2017 23/03/2017 21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017    
77 1776016600656 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1  Nguyễn Đức Trung Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 21/03/2017 23/03/2017 21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017    
78 1776016600657 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1  Bùi Thị Được Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 21/03/2017 23/03/2017 21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017    
79 1776016600658 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Đồng Minh Đủ Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 21/03/2017 23/03/2017 21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017    
80 1776016600662 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Trần Thị Huế Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 22/03/2017 23/03/2017 22/03/2017 22/03/2017 22/03/2017    
81 1776016600663 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1  Trần Anh Dũng Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 22/03/2017 23/03/2017 22/03/2017 22/03/2017 22/03/2017    
82 1776016600665 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1  Nguyễn Công Minh Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 22/03/2017 23/03/2017 22/03/2017 22/03/2017 22/03/2017    
83 1776016600666 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1  Nguyễn Đức Thắng Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 22/03/2017 23/03/2017 22/03/2017 22/03/2017 22/03/2017    
84 1776016600667 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1  Vũ Thị Thoa Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 22/03/2017 23/03/2017 22/03/2017 22/03/2017 22/03/2017    
85 1776016600669 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1  Vũ Thị Quý Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 22/03/2017 23/03/2017 22/03/2017 22/03/2017 22/03/2017    
86 1776016600670 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1  Bùi Trung Hiếu Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 22/03/2017 23/03/2017 22/03/2017 22/03/2017 22/03/2017    
87 1776016600671 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1  Nguyễn Văn Hà Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 22/03/2017 23/03/2017 22/03/2017 22/03/2017 22/03/2017    
88 1776016600673 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Nguyễn Văn Hạnh Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 23/03/2017 24/03/2017 23/03/2017 23/03/2017 23/03/2017    
89 1776016600674 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Võ Thị Hương Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 23/03/2017 24/03/2017 23/03/2017 23/03/2017 23/03/2017    
90 1776016600675 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Bùi Trung Hiếu Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 23/03/2017 24/03/2017 23/03/2017 23/03/2017 23/03/2017    
91 1776016600676 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Trần Đức Duy Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 23/03/2017 24/03/2017 23/03/2017 23/03/2017 23/03/2017    
92 1776016600677 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Nguyễn Ngọc Thành Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 23/03/2017 24/03/2017 23/03/2017 23/03/2017 23/03/2017    
93 1776016600678 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Lê Thị Lựa Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 23/03/2017 24/03/2017 23/03/2017 23/03/2017 23/03/2017    
94 1776016600679 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Nguyễn Đình Thành Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 23/03/2017 24/03/2017 23/03/2017 23/03/2017 23/03/2017    
95 1776016600680 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Đỗ Thị Minh Phương Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 24/03/2017 27/03/2017 24/03/2017 24/03/2017 24/03/2017    
96 1776016600681 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Trần Thị Bích Ngọc Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 24/03/2017 27/03/2017 24/03/2017 24/03/2017 24/03/2017    
97 1776016600682 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Đỗ Thành Chung Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 24/03/2017 27/03/2017 24/03/2017 24/03/2017 24/03/2017    
98 1776016600683 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Nguyễn Thị Thương Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 24/03/2017 27/03/2017 24/03/2017 24/03/2017 24/03/2017    
99 1776016600684 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Bùi Tiến Thêm Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 24/03/2017 27/03/2017 24/03/2017 24/03/2017 24/03/2017    
100 1776016600685 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Ngô Thị Thóa Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 24/03/2017 27/03/2017 24/03/2017 24/03/2017 24/03/2017    
101 1776016600686 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Bàng Minh Tuấn Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 24/03/2017 27/03/2017 24/03/2017 24/03/2017 24/03/2017    
102 1776016600687 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Nguyễn Kim Tuấn Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 24/03/2017 27/03/2017 24/03/2017 24/03/2017 24/03/2017    
103 1776016600688 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Phạm Cao Cường Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 24/03/2017 27/03/2017 24/03/2017 24/03/2017 24/03/2017    
104 1776016600689 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Phạm Công Sơn Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 27/03/2017 28/03/2017 27/03/2017 27/03/2017 27/03/2017    
105 1776016600690 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1  Phạm Văn Khánh Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 27/03/2017 28/03/2017 27/03/2017 27/03/2017 27/03/2017    
106 1776016600691 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1  Phạm Chí Dũng Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 27/03/2017 28/03/2017 27/03/2017 27/03/2017 27/03/2017    
107 1776016600692 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Đào Thị Thu Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 27/03/2017 28/03/2017 27/03/2017 27/03/2017 27/03/2017    
108 1776016600693 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1  Trịnh Đình Vận Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 27/03/2017 28/03/2017 27/03/2017 27/03/2017 27/03/2017    
109 1776016600694 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Đỗ Thị Quyết Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 27/03/2017 28/03/2017 27/03/2017 27/03/2017 27/03/2017    
110 1776016600695 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1  Giang Thị Gấm Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 27/03/2017 28/03/2017 27/03/2017 27/03/2017 27/03/2017    
111 1776016600696 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1  Phí Hồng Nhung Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 27/03/2017 28/03/2017 27/03/2017 27/03/2017 27/03/2017    
112 1776016600697 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1  Nguyễn Quỳnh Hoàng Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 27/03/2017 28/03/2017 27/03/2017 27/03/2017 27/03/2017    
113 1776016600698 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1  Phạm Đức Hoàn Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 27/03/2017 28/03/2017 27/03/2017 27/03/2017 27/03/2017    
114 1776016600699 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Tạ văn Ngọc Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 28/03/2017 29/03/2017 28/03/2017 28/03/2017 28/03/2017    
115 1776016600700 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1  Ngô Thế Nghiệp  Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 28/03/2017 29/03/2017 28/03/2017 28/03/2017 28/03/2017    
116 1776016600701 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1  Trương Văn Bình Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 28/03/2017 29/03/2017 28/03/2017 28/03/2017 28/03/2017    
117 1776016600702 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1  Phạm Như Quỳnh Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 28/03/2017 29/03/2017 28/03/2017 28/03/2017 28/03/2017    
118 1776016600703 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1  Phạm Thị Huệ Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 28/03/2017 29/03/2017 28/03/2017 28/03/2017 28/03/2017    
119 1776016600706 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Nguyễn Thị Lan Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 29/03/2017 31/03/2017 29/03/2017 29/03/2017 29/03/2017    
120 1776016600708 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1  Tăng Thị Phương Loan Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 29/03/2017 31/03/2017 29/03/2017 29/03/2017 29/03/2017    
121 1776016600709 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1  Lê Thị Thuận Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 29/03/2017 31/03/2017 29/03/2017 29/03/2017 29/03/2017    
122 1776016600710 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1  Lê Thị Hoa Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 29/03/2017 31/03/2017 29/03/2017 29/03/2017 29/03/2017    
123 1776016600711 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1  Doãn Tuấn Thành Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 29/03/2017 31/03/2017 29/03/2017 29/03/2017 29/03/2017    
124 1776016600712 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1  Bùi Mạnh Đại Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 30/03/2017 31/03/2017 30/03/2017 30/03/2017 30/03/2017    
125 1776016600713 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Bùi Thị Thọ Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 30/03/2017 31/03/2017 30/03/2017 30/03/2017 30/03/2017    
126 1776016600714 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Trần Thị  Thái Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 30/03/2017 31/03/2017 30/03/2017 30/03/2017 30/03/2017    
127 1776016600715 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1  Hà Huy Hoàn Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 30/03/2017 31/03/2017 30/03/2017 30/03/2017 30/03/2017    
128 1776016600716 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Phạm Đức Hạnh Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 30/03/2017 31/03/2017 30/03/2017 30/03/2017 30/03/2017    
129 1776016600717 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Phạm Đức Hạnh Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 30/03/2017 31/03/2017 30/03/2017 30/03/2017 30/03/2017    
130 1776016600718 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Trần Thu Thủy Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 30/03/2017 31/03/2017 30/03/2017 30/03/2017 30/03/2017    
131 1776016600719 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Lê Thị Biên Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 30/03/2017 31/03/2017 30/03/2017 30/03/2017 30/03/2017    
132 1776016600720 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Nguyễn Thị Băng Tâm Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 31/03/2017 03/04/2017 31/03/2017 31/03/2017 31/03/2017    
133 1776016600721 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1  Nguyễn Thị Thủy Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 31/03/2017 03/04/2017 31/03/2017 31/03/2017 31/03/2017    
134 1776016600722 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Đinh Quang Hưng Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 31/03/2017 03/04/2017 31/03/2017 31/03/2017 31/03/2017    
135 1776016600723 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1  Phạm Thị Vân Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 31/03/2017 03/04/2017 31/03/2017 31/03/2017 31/03/2017    
136 1776016600724 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Đặng Thị thảo Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 31/03/2017 03/04/2017 31/03/2017 31/03/2017 31/03/2017    
137 1776016600726 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Hoàng Văn Linh Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 03/04/2017 05/04/2017 03/04/2017 03/04/2017 03/04/2017    
138 1776016600727 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1  Hoàng Văn Công Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 03/04/2017 05/04/2017 03/04/2017 03/04/2017 03/04/2017    
139 1776016600728 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1  Phạm Trí Trung Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 03/04/2017 05/04/2017 03/04/2017 03/04/2017 03/04/2017    
140 1776016600729 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1  Ngô Văn Thụ Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 03/04/2017 05/04/2017 03/04/2017 03/04/2017 03/04/2017    
141 1776016600730 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1  Nguyễn Thị Thanh Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 03/04/2017 05/04/2017 03/04/2017 03/04/2017 03/04/2017    
142 1776016600731 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Đỗ Văn Cường Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 03/04/2017 05/04/2017 03/04/2017 03/04/2017 03/04/2017    
143 1776016600732 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1  Hồ Thị Thúy Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 03/04/2017 05/04/2017 03/04/2017 03/04/2017 03/04/2017    
144 1776016600733 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1  Nguyễn Duy Toán Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 03/04/2017 05/04/2017 03/04/2017 03/04/2017 03/04/2017    
145 1776016600734 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1  CHu Thị Vân Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 03/04/2017 05/04/2017 03/04/2017 03/04/2017 03/04/2017    
146 1776016600735 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1  Đinh Văn Nam Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 03/04/2017 05/04/2017 03/04/2017 03/04/2017 03/04/2017    
147 1776016600736 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1  Lưu Thị Bạch Tuyết Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 03/04/2017 05/04/2017 03/04/2017 03/04/2017 03/04/2017    
148 1776016600737 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1  Trương Quốc Huấn Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 03/04/2017 05/04/2017 03/04/2017 03/04/2017 03/04/2017    
149 1776016600738 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Phạm Văn Bền Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 04/04/2017 05/04/2017 04/04/2017 05/04/2017 05/04/2017    
150 1776016600739 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1  Trần Thị Thoa Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 04/04/2017 05/04/2017 04/04/2017 05/04/2017 05/04/2017    
151 1776016600740 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Công ty than Khe Chàm Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 04/04/2017 05/04/2017 04/04/2017 05/04/2017 05/04/2017    
152 1776016600741 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1  Hà Huy Hoàn Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 04/04/2017 05/04/2017 04/04/2017 05/04/2017 05/04/2017    
153 1776016600742 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1  Quách Hữu Văn Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 04/04/2017 05/04/2017 04/04/2017 05/04/2017 05/04/2017    
154 1776016600743 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1  Đỗ Thúy An Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 04/04/2017 05/04/2017 04/04/2017 05/04/2017 05/04/2017    
155 1776016600744 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Nguyễn Xuân Quang Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 07/04/2017 10/04/2017 07/04/2017 07/04/2017 07/04/2017    
156 1776016600745 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Nguyễn Xuân Quang Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 07/04/2017 10/04/2017 07/04/2017 07/04/2017 07/04/2017    
157 1776016600746 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Phạm Thanh Tùng Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 07/04/2017 10/04/2017 07/04/2017 07/04/2017 07/04/2017    
158 1776016600747 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Hoàng Văn Quế Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 07/04/2017 10/04/2017 07/04/2017 07/04/2017 07/04/2017    
159 1776016600748 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Phạm Văn Hướng Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 07/04/2017 10/04/2017 07/04/2017 07/04/2017 07/04/2017    
160 1776016600749 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Ngô Bích Hằng Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 07/04/2017 10/04/2017 07/04/2017 07/04/2017 07/04/2017    
161 1776016600752 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Doãn Hồng Trọng Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 11/04/2017 12/04/2017 11/04/2017 11/04/2017 11/04/2017    
162 1776016600753 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Lương Trung Dũng Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 11/04/2017 12/04/2017 11/04/2017 11/04/2017 11/04/2017    
163 1776016600754 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Nguyễn Đức Tùng Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 11/04/2017 12/04/2017 11/04/2017 11/04/2017 11/04/2017    
164 1776016600755 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Nguyễn Hồng Tươi Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 11/04/2017 12/04/2017 11/04/2017 11/04/2017 11/04/2017    
165 1776016600756 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Nguyễn Thị Mến Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 11/04/2017 12/04/2017 11/04/2017 11/04/2017 11/04/2017    
166 1776016600757 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Nguyễn Văn Bình Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 11/04/2017 12/04/2017 11/04/2017 11/04/2017 11/04/2017    
167 1776016600758 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Nguyễn Quang Hòa Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 11/04/2017 12/04/2017 11/04/2017 11/04/2017 11/04/2017    
168 1776016600761 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Đỗ Ngọc Huyền Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 11/04/2017 12/04/2017 11/04/2017 11/04/2017 11/04/2017    
169 1776016600762 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Trần Thị Hạnh Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 11/04/2017 12/04/2017 11/04/2017 13/04/2017 13/04/2017    
170 1776016600763 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Phan Tú Đại Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 11/04/2017 12/04/2017 11/04/2017 13/04/2017 13/04/2017    
171 1776016600764 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Hoàng Thế Lâm Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 11/04/2017 12/04/2017 11/04/2017 13/04/2017 13/04/2017    
172 1776016600765 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Phạm Đức Võ Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 11/04/2017 12/04/2017 11/04/2017 13/04/2017 13/04/2017    
173 1776016600766 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Đỗ Đức Quang Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 13/04/2017 17/04/2017 13/04/2017 13/04/2017 13/04/2017    
174 1776016600767 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Nguyễn Thị Thảo Nhi Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 13/04/2017 17/04/2017 13/04/2017 13/04/2017 13/04/2017    
175 1776016600768 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Nguyễn Quang Hùng Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 13/04/2017 17/04/2017 13/04/2017 13/04/2017 13/04/2017    
176 1776016600769 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Tạ Văn Tân Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 13/04/2017 17/04/2017 13/04/2017 13/04/2017 13/04/2017    
177 1776016600770 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Vũ Thị Hà Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 13/04/2017 17/04/2017 13/04/2017 13/04/2017 13/04/2017    
178 1776016600771 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Đinh Phúc Sơn Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 14/04/2017 17/04/2017 14/04/2017 14/04/2017 14/04/2017    
179 1776016600772 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Vũ Xuân Lại Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 14/04/2017 18/04/2017 14/04/2017 14/04/2017 14/04/2017    
180 1776016600773 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Trần Thị Hạnh Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 14/04/2017 18/04/2017 14/04/2017 14/04/2017 14/04/2017    
181 1776016600776 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 nguyễn văn hạnh Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 14/04/2017 18/04/2017 14/04/2017 14/04/2017 14/04/2017    
182 1776016600781 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Nguyễn Thị La Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 17/04/2017 18/04/2017 17/04/2017 17/04/2017 17/04/2017    
183 1776016600782 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Trần Thế Nam Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 17/04/2017 18/04/2017 17/04/2017 17/04/2017 17/04/2017    
184 1776016600783 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Phạm quỳnh Trang Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 17/04/2017 18/04/2017 17/04/2017 17/04/2017 17/04/2017    
185 1776016600784 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Phạm Cao Thuần  Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 17/04/2017 18/04/2017 17/04/2017 17/04/2017 17/04/2017    
186 1776016600785 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Trần Văn Thanh Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 17/04/2017 18/04/2017 17/04/2017 17/04/2017 17/04/2017    
187 1776016600786 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Trần Văn Khanh Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 17/04/2017 18/04/2017 17/04/2017 17/04/2017 17/04/2017    
188 1776016600788 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Nguyễn Triệu Khanh Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 17/04/2017 18/04/2017 17/04/2017 17/04/2017 17/04/2017    
189 1776016600789 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Đoàn Văn Công Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 17/04/2017 18/04/2017 17/04/2017 17/04/2017 17/04/2017    
190 1776016600790 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Trần Quốc Nhâm Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 17/04/2017 18/04/2017 17/04/2017 17/04/2017 17/04/2017    
191 1776016600792 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Bùi Văn Bình Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 18/04/2017 19/04/2017 18/04/2017 18/04/2017 18/04/2017    
192 1776016600793 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Bùi Quốc Thậu Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 18/04/2017 19/04/2017 18/04/2017 18/04/2017 18/04/2017    
193 1776016600794 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Nguyễn Hương Thảo Nguyên Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 18/04/2017 19/04/2017 18/04/2017 18/04/2017 18/04/2017    
194 1776016600795 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Trịnh Bá Hưng Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 18/04/2017 19/04/2017 18/04/2017 18/04/2017 18/04/2017    
195 1776016600796 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Phạm Ngọc Minh Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 18/04/2017 19/04/2017 18/04/2017 18/04/2017 18/04/2017    
196 1776016600797 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Nguyễn Ngọc Ngạn Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 18/04/2017 19/04/2017 18/04/2017 18/04/2017 18/04/2017    
197 1776016600798 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Đào Trường Giang Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 18/04/2017 19/04/2017 18/04/2017 18/04/2017 18/04/2017    
198 1776016600799 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Hà Văn Đương Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 19/04/2017 20/04/2017 19/04/2017 19/04/2017 19/04/2017    
199 1776016600800 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Ngô Thị Lan Hương Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 19/04/2017 20/04/2017 19/04/2017 19/04/2017 19/04/2017    
200 1776016600802 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Hoàng Thu Hiền Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 19/04/2017 20/04/2017 19/04/2017 19/04/2017 19/04/2017    
201 1776016600803 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Hoàng Thu Hiền Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 19/04/2017 20/04/2017 19/04/2017 19/04/2017 19/04/2017    
202 1776016600804 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Trần Thị Hà Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 19/04/2017 20/04/2017 19/04/2017 19/04/2017 19/04/2017    
203 1776016600805 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Nguyễn Thị Thúy Nga Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 19/04/2017 20/04/2017 19/04/2017 19/04/2017 19/04/2017    
204 1776016600806 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Nguyễn Viết Vận Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 19/04/2017 20/04/2017 19/04/2017 19/04/2017 19/04/2017    
205 1776016600807 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Bùi Xuân Miễn Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 19/04/2017 20/04/2017 19/04/2017 19/04/2017 19/04/2017    
206 1776016600808 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Tăng Ngọc Nghiệp Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 20/04/2017 21/04/2017 20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017    
207 1776016600809 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Kiều Quang Nghiêm Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 20/04/2017 21/04/2017 20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017    
208 1776016600810 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Hồ Văn Phúc Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 20/04/2017 21/04/2017 20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017    
209 1776016600811 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Vũ Văn Hóa Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 20/04/2017 21/04/2017 20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017    
210 1776016600812 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Đồng Thị Hải Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 20/04/2017 21/04/2017 20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017    
211 1776016600813 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Tống Thị Mai Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 20/04/2017 21/04/2017 20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017    
212 1776016600814 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Nguyễn Quang Huy Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 20/04/2017 21/04/2017 20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017    
213 1776016600815 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Đồng Văm Bình Minh Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 20/04/2017 21/04/2017 20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017    
214 1776016600816 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Nguyễn Hải Cường Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 20/04/2017 21/04/2017 20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017    
215 1776016600817 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Trần Thị Thu Trang Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 20/04/2017 21/04/2017 20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017    
216 1776016600818 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Hoàng Thị Thanh Vân Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 20/04/2017 21/04/2017 20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017    
217 1776016600819 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Hoàng Văn Tùy Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 20/04/2017 21/04/2017 20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017    
218 1776016600820 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Bùi Thị Chinh Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 21/04/2017 24/04/2017 21/04/2017 21/04/2017 21/04/2017    
219 1776016600822 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Nguyễn Thị Nụ Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 21/04/2017 24/04/2017 21/04/2017 21/04/2017 21/04/2017    
220 1776016600823 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Đặng Văn Vượng Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 21/04/2017 24/04/2017 21/04/2017 21/04/2017 21/04/2017    
221 1776016600826 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Hà Nhân Cường Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 21/04/2017 24/04/2017 21/04/2017 21/04/2017 21/04/2017    
222 1776016600827 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Đặng Phúc Vượng Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 21/04/2017 24/04/2017 21/04/2017 21/04/2017 21/04/2017    
223 1776016600828 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Đặng Văn Vầy Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 21/04/2017 24/04/2017 21/04/2017 21/04/2017 21/04/2017    
224 1776016600829 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Triệu Quý Phúc Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 21/04/2017 24/04/2017 21/04/2017 21/04/2017 21/04/2017    
225 1776016600830 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Bàn Văn Quang Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 21/04/2017 24/04/2017 21/04/2017 21/04/2017 21/04/2017    
226 1776016600834 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Bùi Thị Phương Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 21/04/2017 24/04/2017 21/04/2017 21/04/2017 21/04/2017    
227 1776016600835 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Hà Duy Sơn Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 24/04/2017 25/04/2017 24/04/2017 24/04/2017 24/04/2017    
228 1776016600836 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Nguyễn Văn Toản Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 24/04/2017 25/04/2017 24/04/2017 24/04/2017 24/04/2017    
229 1776016600837 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Trần Văn Long Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 24/04/2017 25/04/2017 24/04/2017 24/04/2017 24/04/2017    
230 1776016600838 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Bùi Xuân Trình Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 24/04/2017 25/04/2017 24/04/2017 24/04/2017 24/04/2017    
231 1776016600839 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Nguyễn Ngọc Hà Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 24/04/2017 25/04/2017 24/04/2017 24/04/2017 24/04/2017    
232 1776016600840 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Vũ Thị Hạnh Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 24/04/2017 25/04/2017 24/04/2017 24/04/2017 24/04/2017    
233 1776016600841 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Phạm Văn Công Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 24/04/2017 25/04/2017 24/04/2017 24/04/2017 24/04/2017    
234 1776016600842 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Đặng Minh Thành Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 24/04/2017 25/04/2017 24/04/2017 24/04/2017 24/04/2017    
235 1776016600843 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Công ty TNHH TND Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 24/04/2017 25/04/2017 24/04/2017 24/04/2017 24/04/2017    
236 1776016600844 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Vũ Ngọc Dung Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 25/04/2017 26/04/2017 25/04/2017 25/04/2017 25/04/2017    
237 1776016600845 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Nguyễn Mạnh Hà Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 25/04/2017 26/04/2017 25/04/2017 25/04/2017 25/04/2017    
238 1776016600846 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Trần Quang Hạnh Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 25/04/2017 26/04/2017 25/04/2017 25/04/2017 25/04/2017    
239 1776016600847 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Nguyễn Thị Phương Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 25/04/2017 26/04/2017 25/04/2017 25/04/2017 25/04/2017    
240 1776016600848 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1  Lê Văn Trường Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 25/04/2017 26/04/2017 25/04/2017 25/04/2017 25/04/2017    
241 1776016600849 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Trần Văn Trinh Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 25/04/2017 26/04/2017 25/04/2017 25/04/2017 25/04/2017    
242 1776016600850 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Ngô Thế Thủy Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 25/04/2017 26/04/2017 25/04/2017 25/04/2017 25/04/2017    
243 1776016600851 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Nguyễn Hoàng Long Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 25/04/2017 26/04/2017 25/04/2017 25/04/2017 25/04/2017    
244 1776016600852 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Nguyễn Thị Thơm Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 26/04/2017 27/04/2017 26/04/2017 26/04/2017 26/04/2017    
245 1776016600853 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Nguyễn Thị Mỹ Hoa Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 26/04/2017 27/04/2017 26/04/2017 26/04/2017 26/04/2017    
246 1776016600854 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Bùi Xuân Hùng Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 26/04/2017 27/04/2017 26/04/2017 26/04/2017 26/04/2017    
247 1776016600855 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Vũ Chí Phương Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 26/04/2017 27/04/2017 26/04/2017 26/04/2017 26/04/2017    
248 1776016600856 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Bùi Thị Yến Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 26/04/2017 27/04/2017 26/04/2017 26/04/2017 26/04/2017    
249 1776016600857 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Phạm Thị Hồng Diễn Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 26/04/2017 27/04/2017 26/04/2017 26/04/2017 26/04/2017    
250 1776016600858 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Vũ Văn Việt Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 26/04/2017 27/04/2017 26/04/2017 26/04/2017 26/04/2017    
251 1776016600859 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Vũ Quang Tùng Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 26/04/2017 27/04/2017 26/04/2017 26/04/2017 26/04/2017    
252 1776016600860 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Đặng Thành Đạt Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 26/04/2017 27/04/2017 26/04/2017 26/04/2017 26/04/2017    
253 1776016600863 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Đoàn Ngọc Khanh Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 27/04/2017 28/04/2017 27/04/2017 27/04/2017 27/04/2017    
254 1776016600864 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Hà Văn Mao Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 27/04/2017 28/04/2017 27/04/2017 27/04/2017 27/04/2017    
255 1776016600865 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Nguyễn Thị Hiền Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 27/04/2017 28/04/2017 27/04/2017 27/04/2017 27/04/2017    
256 1776016600866 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Nguyễn Văn Quy Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 27/04/2017 28/04/2017 27/04/2017 27/04/2017 27/04/2017    
257 1776016600867 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Ngô Thị Vân Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 27/04/2017 28/04/2017 27/04/2017 27/04/2017 27/04/2017    
258 1776016600868 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Dương Thị Hằng Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 27/04/2017 28/04/2017 27/04/2017 27/04/2017 27/04/2017    
259 1776016600869 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Bùi Huy Bình Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 27/04/2017 03/05/2017 27/04/2017 27/04/2017 27/04/2017    
260 1776016600870 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Nguyễn Thị Liên Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 27/04/2017 03/05/2017 27/04/2017 27/04/2017 27/04/2017    
261 1776016600871 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Nguyễn Thị Thương Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 27/04/2017 03/05/2017 27/04/2017 27/04/2017 27/04/2017    
262 1776016600872 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Lại Thị Học Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 27/04/2017 03/05/2017 27/04/2017 27/04/2017 27/04/2017    
263 1776016600873 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Đặng Thị Én Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 28/04/2017 03/05/2017 28/04/2017 28/04/2017 28/04/2017    
264 1776016600874 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Trần Mạnh Xuân Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 28/04/2017 03/05/2017 28/04/2017 28/04/2017 28/04/2017    
265 1776016600875 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Chu Thị Khương Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 28/04/2017 03/05/2017 28/04/2017 28/04/2017 28/04/2017    
266 1776016600876 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Đoàn Thị Ngọc Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 28/04/2017 03/05/2017 28/04/2017 28/04/2017 28/04/2017    
267 1776016600877 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Tô Cao Cường Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 28/04/2017 03/05/2017 28/04/2017 28/04/2017 28/04/2017    
268 1776016600878 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Diệp Hồng Thanh Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 28/04/2017 03/05/2017 28/04/2017 28/04/2017 28/04/2017    
269 1776016600879 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Bùi Tiến Thành Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 28/04/2017 03/05/2017 28/04/2017 28/04/2017 28/04/2017    
270 1776016600881 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Nguyễn Đức Tùng Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 28/04/2017 03/05/2017 28/04/2017 28/04/2017 28/04/2017    
271 1776016600882 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Lê Kim Oanh Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 28/04/2017 03/05/2017 28/04/2017 28/04/2017 28/04/2017    
272 1776016600883 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Hà Quang Hạnh Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 28/04/2017 03/05/2017 28/04/2017 28/04/2017 28/04/2017    
273 1776016600884 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Nguyễn Đình Tú Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 28/04/2017 03/05/2017 28/04/2017 28/04/2017 28/04/2017    
274 1776016600886 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Trịnh Đức Nhàn Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 03/05/2017 04/05/2017 03/05/2017 03/05/2017 03/05/2017    
275 1776016600887 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Trần Thị Hồng Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 03/05/2017 04/05/2017 03/05/2017 03/05/2017 03/05/2017    
276 1776016600888 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Hoàng Kim Quy Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 03/05/2017 04/05/2017 03/05/2017 03/05/2017 03/05/2017    
277 1776016600890 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Nguyễn Thanh Tuân Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 03/05/2017 04/05/2017 03/05/2017 03/05/2017 03/05/2017    
278 1776016600891 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Phùn Thị Thảo Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 03/05/2017 04/05/2017 03/05/2017 03/05/2017 03/05/2017    
279 1776016600892 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Phạm Ngọc Minh Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 03/05/2017 04/05/2017 03/05/2017 03/05/2017 03/05/2017    
280 1776016600893 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Nguyễn Thị Hương Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 03/05/2017 04/05/2017 03/05/2017 03/05/2017 03/05/2017    
281 1776016600894 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Đồng Văn Phong Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 03/05/2017 04/05/2017 03/05/2017 03/05/2017 03/05/2017    
282 1776016600896 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Tống Khánh Linh Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 04/05/2017 05/05/2017 04/05/2017 04/05/2017 04/05/2017    
283 1776016600897 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Vũ Việt Hùng Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 04/05/2017 05/05/2017 04/05/2017 04/05/2017 04/05/2017    
284 1776016600898 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Đinh Thị Nở Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 04/05/2017 05/05/2017 04/05/2017 04/05/2017 04/05/2017    
285 1776016600899 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Hoàng Đức Nhuận Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 04/05/2017 05/05/2017 04/05/2017 04/05/2017 04/05/2017    
286 1776016600900 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Phạm Thị Liễu Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 04/05/2017 05/05/2017 04/05/2017 04/05/2017 04/05/2017    
287 1776016600901 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Đinh Văn Hải Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 05/05/2017 08/05/2017 05/05/2017 05/05/2017 05/05/2017    
288 1776016600902 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Lê Thị Minh Sáo Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 05/05/2017 08/05/2017 05/05/2017 05/05/2017 05/05/2017    
289 1776016600903 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Nguyễn Thị Thu Hương Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 05/05/2017 08/05/2017 05/05/2017 05/05/2017 05/05/2017    
290 1776016600904 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Bùi Văn Sơn Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 05/05/2017 08/05/2017 05/05/2017 05/05/2017 05/05/2017    
291 1776016600905 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Nguyễn Đức Thắng Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 05/05/2017 08/05/2017 05/05/2017 05/05/2017 05/05/2017    
292 1776016600907 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Nguyễn Văn Kiều Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 09/05/2017 10/05/2017 09/05/2017 09/05/2017 09/05/2017    
293 1776016600908 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Trần Văn Mầm Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 09/05/2017 10/05/2017 09/05/2017 09/05/2017 09/05/2017    
294 1776016600909 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Vũ Minh Quận Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 09/05/2017 10/05/2017 09/05/2017 09/05/2017 09/05/2017    
295 1776016600910 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Nguyễn Huy Xuyên Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 09/05/2017 10/05/2017 09/05/2017 09/05/2017 09/05/2017    
296 1776016600911 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Bùi Nguyên Khánh Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 09/05/2017 10/05/2017 09/05/2017 09/05/2017 09/05/2017    
297 1776016600912 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Hoàng Đức Nhuận Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 09/05/2017 10/05/2017 09/05/2017 09/05/2017 09/05/2017    
298 1776016600913 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Trần Văn Đạo  Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 09/05/2017 10/05/2017 09/05/2017 09/05/2017 09/05/2017    
299 1776016600914 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Nguyễn Thị Thùy Trang Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 09/05/2017 10/05/2017 09/05/2017 09/05/2017 09/05/2017    
300 1776016600915 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Lưu Thị Bình Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 09/05/2017 10/05/2017 09/05/2017 09/05/2017 09/05/2017    
301 1776016600916 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Trần Thị Trang Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 09/05/2017 10/05/2017 09/05/2017 09/05/2017 09/05/2017    
302 1776016600917 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Lý Văn Năm Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 09/05/2017 10/05/2017 09/05/2017 09/05/2017 09/05/2017    
303 1776016600924 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Nguyễn Thị Thêu Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 09/05/2017 11/05/2017 09/05/2017 09/05/2017 09/05/2017    
304 1776016600925 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Nguyễn Đức Hiếu Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 09/05/2017 11/05/2017 09/05/2017 09/05/2017 09/05/2017    
305 1776016600928 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Đào Văn Chuyển Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 10/05/2017 11/05/2017 10/05/2017 10/05/2017 10/05/2017    
306 1776016600929 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Nguyễn Phú Thuy Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 10/05/2017 11/05/2017 10/05/2017 10/05/2017 10/05/2017    
307 1776016600930 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Vi Nhật Sạch Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 10/05/2017 11/05/2017 10/05/2017 10/05/2017 10/05/2017    
308 1776016600931 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Đào Thị Vân Anh Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 10/05/2017 11/05/2017 10/05/2017 10/05/2017 10/05/2017    
309 1776016600932 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Phạm Thị Phim Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 10/05/2017 11/05/2017 10/05/2017 10/05/2017 10/05/2017    
310 1776016600933 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Vũ Ngọc Dương Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 10/05/2017 11/05/2017 10/05/2017 10/05/2017 10/05/2017    
311 1776016600934 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Nguyễn Thị Thùy Dung Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 10/05/2017 11/05/2017 10/05/2017 10/05/2017 10/05/2017    
312 1776016600935 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Trần Thị Thùy Trang Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 10/05/2017 11/05/2017 10/05/2017 10/05/2017 10/05/2017    
313 1776016600936 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Đoàn Văn Huyền Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 10/05/2017 11/05/2017 10/05/2017 10/05/2017 10/05/2017    
314 1776016600937 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Phạm Minh Trường Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 11/05/2017 15/05/2017 11/05/2017 11/05/2017 11/05/2017    
315 1776016600939 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Bùi Mạnh Hiển Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 11/05/2017 15/05/2017 11/05/2017 11/05/2017 11/05/2017    
316 1776016600940 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Đỗ Văn Luân Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 11/05/2017 15/05/2017 11/05/2017 11/05/2017 11/05/2017    
317 1776016600942 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Phạm Bá Tu Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 11/05/2017 15/05/2017 11/05/2017 11/05/2017 11/05/2017    
318 1776016600943 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Bùi Thị Nga Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 12/05/2017 15/05/2017 12/05/2017 12/05/2017 12/05/2017    
319 1776016600944 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Hoàng Thị Châu Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 12/05/2017 16/05/2017 12/05/2017 12/05/2017 12/05/2017    
320 1776016600945 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Trần Văn Minh Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 12/05/2017 16/05/2017 12/05/2017 12/05/2017 12/05/2017    
321 1776016600946 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Nguyễn Văn Dụ Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 12/05/2017 16/05/2017 12/05/2017 12/05/2017 12/05/2017    
322 1776016600947 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Bùi Đức Phương Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 12/05/2017 16/05/2017 12/05/2017 12/05/2017 12/05/2017    
323 1776016600948 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Trần Thị Lương Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 12/05/2017 16/05/2017 12/05/2017 12/05/2017 12/05/2017    
324 1776016600949 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Vũ Thị Luận Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 12/05/2017 16/05/2017 12/05/2017 12/05/2017 12/05/2017    
325 1776016600950 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Nguyễn Thị Thu Thảo Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 12/05/2017 16/05/2017 12/05/2017 12/05/2017 12/05/2017    
326 1776016600951 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Trần Thị Thúy Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 12/05/2017 16/05/2017 12/05/2017 12/05/2017 12/05/2017    
327 1776016600952 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Trần Xuân Kiên Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 15/05/2017 16/05/2017 15/05/2017 15/05/2017 15/05/2017    
328 1776016600953 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Nguyễn Thị Hồng Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 15/05/2017 16/05/2017 15/05/2017 15/05/2017 15/05/2017    
329 1776016600954 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Nguyễn Thắng Thủy Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 15/05/2017 16/05/2017 15/05/2017 15/05/2017 15/05/2017    
330 1776016600955 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Đinh Tiến Đạt Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 15/05/2017 16/05/2017 15/05/2017 15/05/2017 15/05/2017    
331 1776016600956 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Đặng Thị Thanh Thanh Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 15/05/2017 16/05/2017 15/05/2017 15/05/2017 15/05/2017    
332 1776016600957 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Bùi Thị Yến Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 15/05/2017 16/05/2017 15/05/2017 15/05/2017 15/05/2017    
333 1776016600958 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Nình Văn Tân Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 15/05/2017 16/05/2017 15/05/2017 15/05/2017 15/05/2017    
334 1776016600959 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Ngô Thị Dinh Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 15/05/2017 16/05/2017 15/05/2017 15/05/2017 15/05/2017    
335 1776016600960 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Bùi Mạnh Dũng Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 15/05/2017 16/05/2017 15/05/2017 15/05/2017 15/05/2017    
336 1776016600962 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Nguyễn Công Dũng Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 15/05/2017 16/05/2017 15/05/2017 15/05/2017 15/05/2017    
337 1776016600963 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Nguyễn Thế Quang Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 15/05/2017 16/05/2017 15/05/2017 15/05/2017 15/05/2017    
338 1776016600967 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Đoàn Tuấn Anh Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 16/05/2017 18/05/2017 16/05/2017 16/05/2017 16/05/2017    
339 1776016600968 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Vũ Thị Tuyến Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 16/05/2017 18/05/2017 16/05/2017 16/05/2017 16/05/2017    
340 1776016600970 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Phạm Văn Xuyến Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 16/05/2017 18/05/2017 16/05/2017 16/05/2017 16/05/2017    
341 1776016600971 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Lê Xuân Thắng Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 16/05/2017 18/05/2017 16/05/2017 16/05/2017 16/05/2017    
342 1776016600972 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Hà Văn Tường Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 16/05/2017 18/05/2017 16/05/2017 16/05/2017 16/05/2017    
343 1776016600973 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Phạm Xuân Yên Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 16/05/2017 18/05/2017 16/05/2017 16/05/2017 16/05/2017    
344 1776016600974 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Nguyễn Hồng Sơn Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 16/05/2017 18/05/2017 16/05/2017 16/05/2017 16/05/2017    
345 1776016600976 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Trần Thị Vân Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 16/05/2017 18/05/2017 16/05/2017 16/05/2017 16/05/2017    
346 1776016600977 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Bùi Thị Thủy Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 16/05/2017 18/05/2017 16/05/2017 16/05/2017 16/05/2017    
347 1776016600978 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Hoàng Thị Kim Ngân Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 16/05/2017 18/05/2017 16/05/2017 16/05/2017 16/05/2017    
348 1776016600979 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Phạm Văn Hà Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 16/05/2017 18/05/2017 16/05/2017 16/05/2017 16/05/2017    
349 1776016600980 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Phạm Mạnh Hà Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 16/05/2017 18/05/2017 16/05/2017 16/05/2017 16/05/2017    
350 1776016600981 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Phạm Bá Minh Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 16/05/2017 18/05/2017 16/05/2017 16/05/2017 16/05/2017    
351 1776016600982 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Nguyễn Văn Sơn Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 16/05/2017 18/05/2017 16/05/2017 16/05/2017 16/05/2017    
352 1776016600983 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Đỗ Đình Chiến Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 16/05/2017 18/05/2017 16/05/2017 16/05/2017 16/05/2017    
353 1776016600984 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Vũ Mạnh Kiền Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 16/05/2017 18/05/2017 16/05/2017 16/05/2017 16/05/2017    
354 1776016600986 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Vũ Mạnh Hiến Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 16/05/2017 18/05/2017 16/05/2017 16/05/2017 16/05/2017    
355 1776016600987 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Lại Văn Huy Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 16/05/2017 18/05/2017 16/05/2017 16/05/2017 16/05/2017    
356 1776016600988 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Hà Việt Hoàng Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 16/05/2017 18/05/2017 16/05/2017 16/05/2017 16/05/2017    
357 1776016600992 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Nguyễn Hữu Nghị Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 17/05/2017 18/05/2017 17/05/2017 17/05/2017 17/05/2017    
358 1776016600993 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Nguyễn Thị Len Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 17/05/2017 18/05/2017 17/05/2017 17/05/2017 17/05/2017    
359 1776016600994 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Bùi Văn Biên Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 17/05/2017 18/05/2017 17/05/2017 17/05/2017 17/05/2017    
360 1776016600995 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Phùng Xuân Biêm Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 17/05/2017 19/05/2017 17/05/2017 17/05/2017 17/05/2017    
361 1776016600996 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Bùi Thi Hạnh Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 17/05/2017 19/05/2017 17/05/2017 17/05/2017 17/05/2017    
362 1776016600997 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Nguyễn Minh Thảo Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 17/05/2017 19/05/2017 17/05/2017 17/05/2017 17/05/2017    
363 1776016601000 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Vũ Hồng Nga Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 17/05/2017 19/05/2017 17/05/2017 17/05/2017 17/05/2017    
364 1776016601001 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Bùi Thị Thanh Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 17/05/2017 19/05/2017 17/05/2017 17/05/2017 17/05/2017    
365 1776016601002 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Phạm Thị Hương Quỳnh Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 17/05/2017 19/05/2017 17/05/2017 17/05/2017 17/05/2017    
366 1776016601003 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Nguyễn Đình Thống Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 18/05/2017 19/05/2017 18/05/2017 18/05/2017 18/05/2017    
367 1776016601004 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Nguyễn Văn Lên Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 18/05/2017 19/05/2017 18/05/2017 18/05/2017 18/05/2017    
368 1776016601005 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Chu Sỹ Huyên Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 18/05/2017 19/05/2017 18/05/2017 18/05/2017 18/05/2017    
369 1776016601006 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Cao Thị Phượng Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 18/05/2017 22/05/2017 18/05/2017 18/05/2017 18/05/2017    
370 1776016601007 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Hồng Sương Thủy Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 18/05/2017 22/05/2017 18/05/2017 18/05/2017 18/05/2017    
371 1776016601008 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Nguyễn Thị Thanh Bình Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 18/05/2017 22/05/2017 18/05/2017 18/05/2017 18/05/2017    
372 1776016601009 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Vũ Thị Huyền Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 18/05/2017 22/05/2017 18/05/2017 18/05/2017 18/05/2017    
373 1776016601010 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Phạm Thị Tuyết Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 18/05/2017 22/05/2017 18/05/2017 18/05/2017 18/05/2017    
374 1776016601011 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Vũ Quang Dũng Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 19/05/2017 22/05/2017 19/05/2017 19/05/2017 19/05/2017    
375 1776016601012 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Nông Thị Luyến Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 19/05/2017 22/05/2017 19/05/2017 19/05/2017 19/05/2017    
376 1776016601013 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Nguyễn Kế Phong Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 19/05/2017 22/05/2017 19/05/2017 19/05/2017 19/05/2017    
377 1776016601016 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Nguyễn Thị Thúy Quỳnh Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 22/05/2017 23/05/2017 22/05/2017 22/05/2017 22/05/2017    
378 1776016601017 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Phạm Duy Tùng Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 22/05/2017 23/05/2017 22/05/2017 22/05/2017 22/05/2017    
379 1776016601018 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Dương Thị Trang Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 22/05/2017 23/05/2017 22/05/2017 22/05/2017 22/05/2017    
380 1776016601019 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Triệu Thị Việt Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 22/05/2017 23/05/2017 22/05/2017 22/05/2017 22/05/2017    
381 1776016601020 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Đỗ Thị Sơn Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 22/05/2017 23/05/2017 22/05/2017 22/05/2017 22/05/2017    
382 1776016601021 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Doãn Tuấn Thành Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 23/05/2017 24/05/2017 23/05/2017 23/05/2017 23/05/2017    
383 1776016601023 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Nguyễn Văn Cương Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 23/05/2017 24/05/2017 23/05/2017 23/05/2017 23/05/2017    
384 1776016601024 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Phạm Văn Dương Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 23/05/2017 24/05/2017 23/05/2017 23/05/2017 23/05/2017    
385 1776016601025 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Trần Thanh Sơn Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 23/05/2017 24/05/2017 23/05/2017 23/05/2017 23/05/2017    
386 1776016601026 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Trần Thanh Sơn Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 23/05/2017 24/05/2017 23/05/2017 23/05/2017 23/05/2017    
387 1776016601028 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Vũ Quang Hùng Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 23/05/2017 25/05/2017 23/05/2017 23/05/2017 23/05/2017    
388 1776016601029 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Trần Văn Tuyên Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 23/05/2017 25/05/2017 23/05/2017 23/05/2017 23/05/2017    
389 1776016601030 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Đỗ Đức Kiểm Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 23/05/2017 25/05/2017 23/05/2017 23/05/2017 23/05/2017    
390 1776016601031 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Nguyễn Thị Nhàn Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 23/05/2017 25/05/2017 23/05/2017 23/05/2017 23/05/2017    
391 1776016601032 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Lê Đình Hằng Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 23/05/2017 25/05/2017 23/05/2017 23/05/2017 23/05/2017    
392 1776016601034 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Mai Thế Trường Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 23/05/2017 25/05/2017 23/05/2017 23/05/2017 23/05/2017    
393 1776016601035 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Hoàng Xuân Việt Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 23/05/2017 25/05/2017 23/05/2017 23/05/2017 23/05/2017    
394 1776016601036 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Đoàn Văn Tâm Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 23/05/2017 25/05/2017 23/05/2017 23/05/2017 23/05/2017    
395 1776016601037 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Vũ văn Đạo Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 23/05/2017 25/05/2017 23/05/2017 23/05/2017 23/05/2017    
396 1776016601038 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Nguyễn Văn Thiệp Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 23/05/2017 25/05/2017 23/05/2017 23/05/2017 23/05/2017    
397 1776016601039 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Nguyễn Văn Làn Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 23/05/2017 25/05/2017 23/05/2017 23/05/2017 23/05/2017    
398 1776016601040 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Trần Thị Dung Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 23/05/2017 25/05/2017 23/05/2017 23/05/2017 23/05/2017    
399 1776016601041 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Đinh Ngọc Dường Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 23/05/2017 25/05/2017 23/05/2017 23/05/2017 23/05/2017    
400 1776016601042 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Triệu Sành On Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 23/05/2017 25/05/2017 23/05/2017 23/05/2017 23/05/2017    
401 1776016601043 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Trần Đức Ngọc Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 23/05/2017 25/05/2017 23/05/2017 23/05/2017 23/05/2017    
402 1776016601044 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Lê Thị Hòa Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 23/05/2017 25/05/2017 23/05/2017 23/05/2017 23/05/2017    
403 1776016601045 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Đồng Quang Hùng Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 23/05/2017 25/05/2017 23/05/2017 23/05/2017 23/05/2017    
404 1776016601046 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Đỗ Hồng Phúc Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 23/05/2017 25/05/2017 23/05/2017 23/05/2017 23/05/2017    
405 1776016601047 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Đồng Văn Hà Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 23/05/2017 25/05/2017 23/05/2017 23/05/2017 23/05/2017    
406 1776016601048 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Phan Thị Nghĩa Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 23/05/2017 25/05/2017 23/05/2017 23/05/2017 23/05/2017    
407 1776016601049 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Đào Văn Sáng Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 23/05/2017 25/05/2017 23/05/2017 23/05/2017 23/05/2017    
408 1776016601050 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Phạm Thị  Huyền Trang Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 23/05/2017 25/05/2017 23/05/2017 23/05/2017 23/05/2017    
409 1776016601051 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Nguyễn Xuân Chiêm Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 23/05/2017 25/05/2017 23/05/2017 23/05/2017 23/05/2017    
410 1776016601055 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Phạm Hải Vân Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 24/05/2017 26/05/2017 24/05/2017 24/05/2017 24/05/2017    
411 1776016601056 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Đào Phú Hiến Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 24/05/2017 26/05/2017 24/05/2017 24/05/2017 24/05/2017    
412 1776016601057 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Chu Thanh Châm Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 24/05/2017 26/05/2017 24/05/2017 24/05/2017 24/05/2017    
413 1776016601058 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Nguyễn Quang Cường Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 24/05/2017 26/05/2017 24/05/2017 24/05/2017 24/05/2017    
414 1776016601059 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Bùi Kim Du Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 24/05/2017 26/05/2017 24/05/2017 24/05/2017 24/05/2017    
415 1776016601061 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Tạ Đức Doanh Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 24/05/2017 26/05/2017 24/05/2017 24/05/2017 24/05/2017    
416 1776016601062 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Đoàn Thị Nguyệt Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 24/05/2017 26/05/2017 24/05/2017 24/05/2017 24/05/2017    
417 1776016601067 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Mai ngọc Thanh Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 25/05/2017 26/05/2017 25/05/2017 25/05/2017 25/05/2017    
418 1776016601068 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Đỗ Đức Dũng Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 25/05/2017 26/05/2017 25/05/2017 25/05/2017 25/05/2017    
419 1776016601069 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Vũ Văn Việt Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 25/05/2017 26/05/2017 25/05/2017 25/05/2017 25/05/2017    
420 1776016601071 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Nguyễn Tiến Hiếu Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 25/05/2017 26/05/2017 25/05/2017 25/05/2017 25/05/2017    
421 1776016601072 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 phạm văn tuấn Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 25/05/2017 26/05/2017 25/05/2017 25/05/2017 25/05/2017    
422 1776016601073 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Phạm Văn Tuấn Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 25/05/2017 26/05/2017 25/05/2017 25/05/2017 25/05/2017    
423 1776016601074 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Phạm Văn Bái Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 25/05/2017 26/05/2017 25/05/2017 25/05/2017 25/05/2017    
424 1776016601075 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Phạm Thị Thanh Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 25/05/2017 26/05/2017 25/05/2017 25/05/2017 25/05/2017    
425 1776016601077 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Đào Văn Thường Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 25/05/2017 26/05/2017 25/05/2017 25/05/2017 25/05/2017    
426 1776016601078 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Nguyễn Thị Yến Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 25/05/2017 26/05/2017 25/05/2017 25/05/2017 25/05/2017    
427 1776016601079 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Nguyễn Thị Vui Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 25/05/2017 26/05/2017 25/05/2017 25/05/2017 25/05/2017    
428 1776016601081 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Nguyễn Đăng Phương Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 25/05/2017 26/05/2017 25/05/2017 25/05/2017 25/05/2017    
429 1776016601082 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Nguyễn Thị Nguyên Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 26/05/2017 29/05/2017 26/05/2017 26/05/2017 26/05/2017    
430 1776016601083 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Bùi Văn Tú Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 26/05/2017 30/05/2017 26/05/2017 26/05/2017 26/05/2017    
431 1776016601084 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Nguyễn Thanh Hải Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 26/05/2017 30/05/2017 26/05/2017 26/05/2017 26/05/2017    
432 1776016601085 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Trịnh Văn Hưng Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 26/05/2017 30/05/2017 26/05/2017 26/05/2017 26/05/2017    
433 1776016601089 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Phạm Văn Điển Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 29/05/2017 30/05/2017 29/05/2017 29/05/2017 29/05/2017    
434 1776016601090 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Tống Đăng Thuật Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 29/05/2017 30/05/2017 29/05/2017 29/05/2017 29/05/2017    
435 1776016601091 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Nguyễn Văn Chỉnh Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 29/05/2017 30/05/2017 29/05/2017 29/05/2017 29/05/2017    
436 1776016601092 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 phạm thị hải yến Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 29/05/2017 30/05/2017 29/05/2017 29/05/2017 29/05/2017    
437 1776016601093 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Đoàn Văn Thủy Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 29/05/2017 30/05/2017 29/05/2017 29/05/2017 29/05/2017    
438 1776016601094 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Trần Thị Mai Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 29/05/2017 30/05/2017 29/05/2017 29/05/2017 29/05/2017    
439 1776016601095 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Nguyễn Khắc Vịnh Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 29/05/2017 30/05/2017 29/05/2017 29/05/2017 29/05/2017    
440 1776016601096 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Đặng Thị Hoa Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 29/05/2017 30/05/2017 29/05/2017 29/05/2017 29/05/2017    
441 1776016601097 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Bùi Quang Dũng Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 29/05/2017 30/05/2017 29/05/2017 29/05/2017 29/05/2017    
442 1776016601099 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Nguyễn Xuân  Hòa Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 29/05/2017 30/05/2017 29/05/2017 29/05/2017 29/05/2017    
443 1776016601100 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Nguyễn Thị Thảo Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 29/05/2017 30/05/2017 29/05/2017 29/05/2017 29/05/2017    
444 1776016601101 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Trần Văn Lâm Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 29/05/2017 30/05/2017 29/05/2017 29/05/2017 29/05/2017    
445 1776016601103 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Nguyễn Thị Thanh Hiền Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 29/05/2017 30/05/2017 29/05/2017 29/05/2017 29/05/2017    
446 1776016601104 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Đào Văn Định Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 29/05/2017 30/05/2017 29/05/2017 29/05/2017 29/05/2017    
447 1776016601105 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Trần Duy Hạ Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 29/05/2017 30/05/2017 29/05/2017 29/05/2017 29/05/2017    
448 1776016601106 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Đặng Vân Anh Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 29/05/2017 30/05/2017 29/05/2017 29/05/2017 29/05/2017    
449 1776016601107 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Nguyễn Thi Hương Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 29/05/2017 30/05/2017 29/05/2017 29/05/2017 29/05/2017    
450 1776016601108 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Phạm Thị Minh Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 29/05/2017 30/05/2017 29/05/2017 29/05/2017 29/05/2017    
451 1776016601109 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Trần Quang Minh Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 29/05/2017 30/05/2017 29/05/2017 29/05/2017 29/05/2017    
452 1776016601110 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Nguyễn Thị Thắm Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 29/05/2017 30/05/2017 29/05/2017 29/05/2017 29/05/2017    
453 1776016601111 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Đỗ Thị Yến Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 29/05/2017 30/05/2017 29/05/2017 29/05/2017 29/05/2017    
454 1776016601112 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Hà Văn Đạt Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 29/05/2017 30/05/2017 29/05/2017 29/05/2017 29/05/2017    
455 1776016601113 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Nguyễn Duy Thái Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 29/05/2017 30/05/2017 29/05/2017 29/05/2017 29/05/2017    
456 1776016601114 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Trần Đức Huy Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 30/05/2017 31/05/2017 30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017    
457 1776016601115 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Nguyễn Thị Thoa Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 30/05/2017 31/05/2017 30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017    
458 1776016601116 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Nguyễn Trọng Phúc Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 30/05/2017 31/05/2017 30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017    
459 1776016601117 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Ngô Văn Quyết Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 30/05/2017 31/05/2017 30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017    
460 1776016601118 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Bùi Tiến Thành Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 30/05/2017 31/05/2017 30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017    
461 1776016601119 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Lê Huy Hoàng Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 30/05/2017 31/05/2017 30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017    
462 1776016601120 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Trần Văn Bình Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 30/05/2017 31/05/2017 30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017    
463 1776016601121 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Nguyễn Thành Vỹ Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 30/05/2017 31/05/2017 30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017    
464 1776016601122 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Phạm Duy Tùng Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 30/05/2017 01/06/2017 30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017    
465 1776016601123 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Vũ Quang Vinh Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 30/05/2017 01/06/2017 30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017    
466 1776016601124 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Đào Văn Định Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 30/05/2017 01/06/2017 30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017    
467 1776016601125 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Hà Ngọc Tuyền Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 30/05/2017 01/06/2017 30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017    
468 1776016601126 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Lê Văn Hoài Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 30/05/2017 01/06/2017 30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017    
469 1776016601127 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Phùng Lệ Thu Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 30/05/2017 01/06/2017 30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017    
470 1776016601128 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Phùng Lệ Thu Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 30/05/2017 01/06/2017 30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017    
471 1776016601129 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Hoàng Mai Linh Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 30/05/2017 01/06/2017 30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017    
472 1776016601130 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Nguyễn Phạm Minh Tùng Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 30/05/2017 01/06/2017 30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017    
473 1776016601132 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Lã Văn Triều  Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 30/05/2017 01/06/2017 30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017    
474 1776016601133 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Phùng Lệ Thu Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 31/05/2017 02/06/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017    
475 1776016601134 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Hoàng Mai Linh Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 31/05/2017 02/06/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017    
476 1776016601135 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Lê Văn Giới Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 31/05/2017 02/06/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017    
477 1776016601136 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Nguyễn Văn Thành Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 31/05/2017 02/06/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017    
478 1776016601139 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Trần Thanh Hải Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 02/06/2017 05/06/2017 02/06/2017 02/06/2017 02/06/2017    
479 1776016601140 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Nguyễn Phú Khương Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 02/06/2017 05/06/2017 02/06/2017 02/06/2017 02/06/2017    
480 1776016601141 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Trần Thị Ngà Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 02/06/2017 05/06/2017 02/06/2017 02/06/2017 02/06/2017    
481 1776016601142 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Trương Cao Cường Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 02/06/2017 05/06/2017 02/06/2017 02/06/2017 02/06/2017    
482 1776016601143 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Phạm Văn Thái Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 02/06/2017 05/06/2017 02/06/2017 02/06/2017 02/06/2017    
483 1776016601144 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Lã Thị Ly Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 02/06/2017 05/06/2017 02/06/2017 02/06/2017 02/06/2017    
484 1776016601146 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Lương Văn Minh Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 02/06/2017 05/06/2017 02/06/2017 02/06/2017 02/06/2017    
485 1776016601147 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Hà Thị Hồng Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 02/06/2017 05/06/2017 02/06/2017 02/06/2017 02/06/2017    
486 1776016601148 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Mai Thị Hồng Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 02/06/2017 05/06/2017 02/06/2017 02/06/2017 02/06/2017    
487 1776016601149 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Nguyễn Văn Thậm Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 02/06/2017 05/06/2017 02/06/2017 02/06/2017 02/06/2017    
488 1776016601150 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Đặng Văn Sánh Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 02/06/2017 05/06/2017 02/06/2017 02/06/2017 02/06/2017    
489 1776016601152 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Đinh Thiện Nhân Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 05/06/2017 07/06/2017 05/06/2017 05/06/2017 05/06/2017    
490 1776016601153 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Ngô Kim Ngân Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 05/06/2017 07/06/2017 05/06/2017 05/06/2017 05/06/2017    
491 1776016601154 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Phạm Thùy Linh Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 05/06/2017 07/06/2017 05/06/2017 05/06/2017 05/06/2017    
492 1776016601155 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Phạm Ngọc Hải Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 05/06/2017 07/06/2017 05/06/2017 05/06/2017 05/06/2017    
493 1776016601156 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Trần Văn Khoa Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 05/06/2017 07/06/2017 05/06/2017 05/06/2017 05/06/2017    
494 1776016601157 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Nguyễn Duy Xuất Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 05/06/2017 07/06/2017 05/06/2017 05/06/2017 05/06/2017    
495 1776016601158 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Phạm Thi Lượn Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 05/06/2017 07/06/2017 05/06/2017 05/06/2017 05/06/2017    
496 1776016601159 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Phạm Thu Thương Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 05/06/2017 07/06/2017 05/06/2017 05/06/2017 05/06/2017    
497 1776016601160 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Nguyễn Thùy Linh Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 05/06/2017 07/06/2017 05/06/2017 05/06/2017 05/06/2017    
498 1776016601161 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Phạm Văn Toản Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 05/06/2017 07/06/2017 05/06/2017 05/06/2017 05/06/2017    
499 1776016601163 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 TRần Thị Hồng Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 05/06/2017 07/06/2017 05/06/2017 05/06/2017 05/06/2017    
500 1776016601164 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Bùi Ngọc Khánh Linh Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 05/06/2017 07/06/2017 05/06/2017 05/06/2017 05/06/2017    
501 1776016601166 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Hoàng Thị Duyên Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 09/06/2017 12/06/2017 09/06/2017 09/06/2017 09/06/2017    
502 1776016601167 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Nguyễn Thành Tâm Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 09/06/2017 12/06/2017 09/06/2017 09/06/2017 09/06/2017    
503 1776016601168 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Đặng Văn Khang Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 09/06/2017 12/06/2017 09/06/2017 09/06/2017 09/06/2017    
504 1776016601169 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Hoàng Kim Long Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 09/06/2017 12/06/2017 09/06/2017 09/06/2017 09/06/2017    
505 1776016601170 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Hoàng Thị Thuyết Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 09/06/2017 12/06/2017 09/06/2017 09/06/2017 09/06/2017    
506 1776016601171 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Phạm Văn Điều Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 09/06/2017 12/06/2017 09/06/2017 09/06/2017 09/06/2017    
507 1776016601172 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Nguyễn Thị Hằng  Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 09/06/2017 12/06/2017 09/06/2017 09/06/2017 09/06/2017    
508 1776016601174 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Bùi Thị Doan Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 09/06/2017 12/06/2017 09/06/2017 09/06/2017 09/06/2017    
509 1776016601175 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Bùi Xuân Trường Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 09/06/2017 12/06/2017 09/06/2017 09/06/2017 09/06/2017    
510 1776016601176 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Bùi Hải Hà Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 09/06/2017 12/06/2017 09/06/2017 09/06/2017 09/06/2017    
511 1776016601177 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Lê Thị Tuyết Mai Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 09/06/2017 12/06/2017 09/06/2017 09/06/2017 09/06/2017    
512 1776016601179 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Nguyễn Văn Chung Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 09/06/2017 12/06/2017 09/06/2017 09/06/2017 09/06/2017    
513 1776016601180 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Bùi Thị Ý Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 09/06/2017 12/06/2017 09/06/2017 09/06/2017 09/06/2017    
514 1776016601181 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Vũ Mạnh Kiền Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 09/06/2017 12/06/2017 09/06/2017 09/06/2017 09/06/2017    
515 1776016601182 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Nguyễn Thị Biển Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 09/06/2017 12/06/2017 09/06/2017 09/06/2017 09/06/2017    
516 1776016601184 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Hoàng Thị Thuận Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 09/06/2017 12/06/2017 09/06/2017 09/06/2017 09/06/2017    
517 1776016601185 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Mai Thị Vân Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 09/06/2017 12/06/2017 09/06/2017 09/06/2017 09/06/2017    
518 1776016601186 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Bùi Thị Vân Anh Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 09/06/2017 12/06/2017 09/06/2017 09/06/2017 09/06/2017    
519 1776016601188 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Nguyễn Văn Luân Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 12/06/2017 13/06/2017 12/06/2017 12/06/2017 12/06/2017    
520 1776016601189 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Hà Duy Hiền Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 12/06/2017 13/06/2017 12/06/2017 12/06/2017 12/06/2017    
521 1776016601190 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Nguyễn Thị Thoan Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 12/06/2017 13/06/2017 12/06/2017 12/06/2017 12/06/2017    
522 1776016601191 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Công ty TND Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 12/06/2017 13/06/2017 12/06/2017 12/06/2017 12/06/2017    
523 1776016601192 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Nguyễn văn Thiệp Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 12/06/2017 13/06/2017 12/06/2017 12/06/2017 12/06/2017    
524 1776016601193 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Quách Đình Thao Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 12/06/2017 13/06/2017 12/06/2017 12/06/2017 12/06/2017    
525 1776016601194 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Nguyễn Văn Bật Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 12/06/2017 13/06/2017 12/06/2017 12/06/2017 12/06/2017    
526 1776016601196 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Phạm Thanh Tâm Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 12/06/2017 13/06/2017 12/06/2017 12/06/2017 12/06/2017    
527 1776016601197 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Phạm Đức Giang Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 12/06/2017 13/06/2017 12/06/2017 12/06/2017 12/06/2017    
528 1776016601198 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Nguyễn Văn Cường Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 12/06/2017 14/06/2017 12/06/2017 12/06/2017 12/06/2017    
529 1776016601199 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Lê Thị Thảo Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 12/06/2017 14/06/2017 12/06/2017 12/06/2017 12/06/2017    
530 1776016601200 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Lê Thị Thảo Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 12/06/2017 14/06/2017 12/06/2017 12/06/2017 12/06/2017    
531 1776016601201 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Hoàng Xuân Cường Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 12/06/2017 14/06/2017 12/06/2017 12/06/2017 12/06/2017    
532 1776016601202 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Nguyễn Đức Sơn Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 12/06/2017 14/06/2017 12/06/2017 12/06/2017 12/06/2017    
533 1776016601203 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Nguyễn Duy Hải Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 12/06/2017 14/06/2017 12/06/2017 12/06/2017 12/06/2017    
534 1776016601204 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Trần Văn Tương Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 12/06/2017 14/06/2017 12/06/2017 12/06/2017 12/06/2017    
535 1776016601205 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Nguyễn Thị Huyền Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 12/06/2017 14/06/2017 12/06/2017 12/06/2017 12/06/2017    
536 1776016601206 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Bùi Thị Lan Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 12/06/2017 14/06/2017 12/06/2017 12/06/2017 12/06/2017    
537 1776016601207 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Nguyễn Văn Trường Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 12/06/2017 14/06/2017 12/06/2017 12/06/2017 12/06/2017    
538 1776016601208 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Phạm Văn Quang Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 12/06/2017 14/06/2017 12/06/2017 12/06/2017 12/06/2017    
539 1776016601209 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Bùi Thị Phượng Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 12/06/2017 14/06/2017 12/06/2017 12/06/2017 12/06/2017    
540 1776016600598 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Đồng Văn Tấn Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 13/03/2017 14/03/2017 13/03/2017 13/03/2017 13/03/2017    
541 1776016600600 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Nguyễn Thị Phương Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 14/03/2017 15/03/2017 14/03/2017 14/03/2017 14/03/2017    
542 1776016600610 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1  vũ Đức Bình Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 14/03/2017 16/03/2017 14/03/2017 14/03/2017 14/03/2017    
543 1776016600661 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1  Tạ Văn Công Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 21/03/2017 23/03/2017 21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017    
544 1776016600668 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1  Lương Thị Bích Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 22/03/2017 23/03/2017 22/03/2017 22/03/2017 22/03/2017    
545 1776016600774 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Đặng Thị Dung Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 14/04/2017 18/04/2017 14/04/2017 14/04/2017 14/04/2017    
546 1776016600775 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Bàn Thị Tư Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 14/04/2017 18/04/2017 14/04/2017 14/04/2017 14/04/2017    
547 1776016600821 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Nguyễn Thị Nụ Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 21/04/2017 24/04/2017 21/04/2017 21/04/2017 21/04/2017    
548 1776016600833 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Vũ Thị Thúy Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 21/04/2017 24/04/2017 21/04/2017 21/04/2017 21/04/2017    
549 1776016600885 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Phan Văn Quyến Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 28/04/2017 03/05/2017 28/04/2017 28/04/2017 28/04/2017    
550 1776016600906 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Nguyễn Đức Thắng Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 05/05/2017 08/05/2017 05/05/2017 05/05/2017 05/05/2017    
551 1776016600961 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Bùi Mạnh Dũng Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 15/05/2017 16/05/2017 15/05/2017 15/05/2017 15/05/2017    
552 1776016600969 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Hoàng Trung Dũng Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 16/05/2017 18/05/2017 16/05/2017 16/05/2017 16/05/2017    
553 1776016600975 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Trần Thị Vân Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 16/05/2017 18/05/2017 16/05/2017 16/05/2017 16/05/2017    
554 1776016600985 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Vũ Mạnh Kiền Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 16/05/2017 18/05/2017 16/05/2017 16/05/2017 16/05/2017    
555 1776016600998 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Nguyễn Thị Thảo Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 17/05/2017 19/05/2017 17/05/2017 17/05/2017 17/05/2017    
556 1776016600999 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Chu Hồng Phong Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 17/05/2017 19/05/2017 17/05/2017 17/05/2017 17/05/2017    
557 1776016601027 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Hà Thị Kiên Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 23/05/2017 25/05/2017 23/05/2017 23/05/2017 23/05/2017    
558 1776016601052 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Lê Thị Hòa Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 23/05/2017 25/05/2017 23/05/2017 23/05/2017 23/05/2017    
559 1776016601066 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Trịnh Đức Hùng Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 25/05/2017 26/05/2017 25/05/2017 25/05/2017 25/05/2017    
560 1776016601076 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Đồng Thị Quỳnh Giang Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 25/05/2017 26/05/2017 25/05/2017 25/05/2017 25/05/2017    
561 1776016601088 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Nguyễn Tiến Thành Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 26/05/2017 30/05/2017 26/05/2017 26/05/2017 26/05/2017    
562 1776016601098 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Lê Thị Thảo Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 29/05/2017 30/05/2017 29/05/2017 29/05/2017 29/05/2017    
563 1776016601102 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Nguyễn Huy Hoàng Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 29/05/2017 30/05/2017 29/05/2017 29/05/2017 29/05/2017    
564 1776016601145 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Phạm Thị Hải Yến Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 02/06/2017 05/06/2017 02/06/2017 02/06/2017 02/06/2017    
565 1776016601151 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Phạm Thái Thủy Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 05/06/2017 07/06/2017 05/06/2017 05/06/2017 05/06/2017    
566 1776016601162 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Lê Tuấn Anh Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 05/06/2017 07/06/2017 05/06/2017 05/06/2017 05/06/2017    
567 1776016601173 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Vũ Đăng Khiêm Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 09/06/2017 12/06/2017 09/06/2017 09/06/2017 09/06/2017    
568 1776016601195 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 1 Đỗ Thị Thu Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 12/06/2017 13/06/2017 12/06/2017 12/06/2017 12/06/2017    
569 1776016600705 Đăng ký kết hôn 1  Vũ Hồng Đức Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 28/03/2017 31/03/2017 28/03/2017 28/03/2017 28/03/2017    
570 1776016600759 Đăng ký kết hôn 1 Phạm Ngọc Ánh Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 11/04/2017 14/04/2017 11/04/2017 11/04/2017 11/04/2017    
571 1776016600760 Đăng ký kết hôn 1 Bùi Huy Giang Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 11/04/2017 14/04/2017 11/04/2017 11/04/2017 11/04/2017    
572 1776016600779 Đăng ký kết hôn 1 Nguyễn Trung Hiếu Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 14/04/2017 20/04/2017 14/04/2017 14/04/2017 14/04/2017    
573 1776016600780 Đăng ký kết hôn 1 Bùi Huy Giang Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 14/04/2017 20/04/2017 14/04/2017 14/04/2017 14/04/2017    
574 1776016600862 Đăng ký kết hôn 1 Nguyễn Văn Tuấn Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 26/04/2017 03/05/2017 26/04/2017 26/04/2017 26/04/2017    
575 1776016600889 Đăng ký kết hôn 1 Nguyễn Như Hùng Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 03/05/2017 08/05/2017 03/05/2017 03/05/2017 03/05/2017    
576 1776016600918 Đăng ký kết hôn 1 Sầm Văn Quý Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 09/05/2017 12/05/2017 09/05/2017 09/05/2017 09/05/2017    
577 1776016600941 Đăng ký kết hôn 1 Doãn Thùy Dương Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 11/05/2017 17/05/2017 11/05/2017 11/05/2017 11/05/2017    
578 1776016601054 Đăng ký kết hôn 1 Đoàn Ngọc Toan Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 23/05/2017 29/05/2017 23/05/2017 23/05/2017 23/05/2017    
579 1776016601065 Đăng ký kết hôn 1 phạm văn toán Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 24/05/2017 30/05/2017 24/05/2017 24/05/2017 24/05/2017    
580 1776016601080 Đăng ký kết hôn 1 Phạm Văn Toán Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 25/05/2017 30/05/2017 25/05/2017 25/05/2017 25/05/2017    
581 1776016600660 Đăng ký khai sinh 1  Nguyễn Công Sơn Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 21/03/2017 23/03/2017 21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017    
582 1776016600672 Đăng ký khai sinh 1 LÊ PHƯƠNG HOA  Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả, 0987770083 Phường Mông Dương 23/03/2017 24/03/2017 23/03/2017 23/03/2017 23/03/2017    
583 1776016600704 Đăng ký khai sinh 1  Nguyễn Văn Lâm Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 28/03/2017 29/03/2017 28/03/2017 28/03/2017 28/03/2017    
584 1776016600725 Đăng ký khai sinh 1  Ngô Văn Tùng Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 31/03/2017 03/04/2017 31/03/2017 31/03/2017 31/03/2017    
585 1776016600750 Đăng ký khai sinh 1 ĐINH NGỌC SƠN  Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả, 01666828668 Phường Mông Dương 11/04/2017 12/04/2017 11/04/2017 11/04/2017 11/04/2017    
586 1776016600751 Đăng ký khai sinh 1 Trần Văn Tính Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 11/04/2017 12/04/2017 11/04/2017 11/04/2017 11/04/2017    
587 1776016600777 Đăng ký khai sinh 1 Đoàn Thị Mầu Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 14/04/2017 18/04/2017 14/04/2017 14/04/2017 14/04/2017    
588 1776016600778 Đăng ký khai sinh 1 phạm minh quang Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 14/04/2017 18/04/2017 14/04/2017 14/04/2017 14/04/2017    
589 1776016600801 Đăng ký khai sinh 1 Bùi Hữu Nam Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 19/04/2017 20/04/2017 19/04/2017 19/04/2017 19/04/2017    
590 1776016600824 Đăng ký khai sinh 1 Phạm Văn Cường Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 21/04/2017 24/04/2017 21/04/2017 21/04/2017 21/04/2017    
591 1776016600825 Đăng ký khai sinh 1 Nguyễn Văn Du Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 21/04/2017 24/04/2017 21/04/2017 21/04/2017 21/04/2017    
592 1776016600861 Đăng ký khai sinh 1 Nguyễn Mạnh Cường Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 26/04/2017 27/04/2017 26/04/2017 26/04/2017 26/04/2017    
593 1776016600919 Đăng ký khai sinh 1 Sầm Văn Quý Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 09/05/2017 10/05/2017 09/05/2017 09/05/2017 09/05/2017    
594 1776016600920 Đăng ký khai sinh 1 Lê Thị Thanh Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 09/05/2017 11/05/2017 09/05/2017 09/05/2017 09/05/2017    
595 1776016600921 Đăng ký khai sinh 1 Phạm Thị Thoa Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 09/05/2017 11/05/2017 09/05/2017 09/05/2017 09/05/2017    
596 1776016600923 Đăng ký khai sinh 1 nguyễn văn huy Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 09/05/2017 11/05/2017 09/05/2017 09/05/2017 09/05/2017    
597 1776016600926 Đăng ký khai sinh 1 Bùi Xuân Lưu Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 10/05/2017 11/05/2017 10/05/2017 10/05/2017 10/05/2017    
598 1776016600938 Đăng ký khai sinh 1 Bùi Xuân Lưu Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 11/05/2017 15/05/2017 11/05/2017 11/05/2017 11/05/2017    
599 1776016600964 Đăng ký khai sinh 1 Đào Xuân Nhị Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 15/05/2017 16/05/2017 15/05/2017 15/05/2017 15/05/2017    
600 1776016600965 Đăng ký khai sinh 1 Nguyễn Thị Tâm Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 15/05/2017 16/05/2017 15/05/2017 15/05/2017 15/05/2017    
601 1776016600966 Đăng ký khai sinh 1 Nguyễn Ngọc Phương Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 15/05/2017 16/05/2017 15/05/2017 15/05/2017 15/05/2017    
602 1776016600989 Đăng ký khai sinh 1 Đào Xuân Nhị Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 16/05/2017 18/05/2017 16/05/2017 16/05/2017 16/05/2017    
603 1776016600990 Đăng ký khai sinh 1 Nguyễn Ngọc Phương Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 16/05/2017 18/05/2017 16/05/2017 16/05/2017 16/05/2017    
604 1776016601033 Đăng ký khai sinh 1 Diệp Ngọc Mi Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 23/05/2017 25/05/2017 23/05/2017 23/05/2017 23/05/2017    
605 1776016601053 Đăng ký khai sinh 1 Nguyễn Bá Quyết Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 23/05/2017 25/05/2017 23/05/2017 23/05/2017 23/05/2017    
606 1776016601060 Đăng ký khai sinh 1 Bàn Hồng Công Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 24/05/2017 26/05/2017 24/05/2017 24/05/2017 24/05/2017    
607 1776016601063 Đăng ký khai sinh 1 Tạ Thị Phượng Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 24/05/2017 26/05/2017 24/05/2017 24/05/2017 24/05/2017    
608 1776016601070 Đăng ký khai sinh 1 Nguyễn Hải Ninh Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 25/05/2017 26/05/2017 25/05/2017 25/05/2017 25/05/2017    
609 1776016601138 Đăng ký khai sinh 1 Vũ Quang Long Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 02/06/2017 05/06/2017 02/06/2017 02/06/2017 02/06/2017    
610 1776016601187 Đăng ký khai sinh 1 phòong Đình Phú Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 12/06/2017 13/06/2017 12/06/2017 12/06/2017 12/06/2017    
611 1776016600927 Đăng ký khai tử 1 Trần Văn Trú Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 10/05/2017 11/05/2017 10/05/2017 10/05/2017 10/05/2017    
612 1776016601064 Đăng ký khai tử 1 Bàn Thị Tâm Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 24/05/2017 26/05/2017 24/05/2017 24/05/2017 24/05/2017    
613 1776016600645 Đăng ký lại khai sinh 1  lê trường sinh Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 17/03/2017 23/03/2017 17/03/2017 21/03/2017 21/03/2017    
614 1776016600991 Đăng ký lại khai sinh 1 Phạm Văn Nam Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 16/05/2017 22/05/2017 16/05/2017 16/05/2017 16/05/2017    
615 1776016601178 Đăng ký lại khai sinh 1 Khổng Thị Hương Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 09/06/2017 14/06/2017 09/06/2017 09/06/2017 09/06/2017    
616 1776016600626 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 1 Đinh Văn Tuyến Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả,  Phường Mông Dương 15/03/2017 20/03/2017 15/03/2017 15/03/2017 15/03/2017