Tin nổi bật

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ HIỆN ĐẠI

1. Đ/c Nguyễn Thạch Long  - Chủ tịch UBND Phường - Trưởng bộ phận 
 


- Ngày sinh : 28/8/19777
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : 
Thạc sỹ quản lý đất đai, cử nhân quản trị kinh doanh

- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp. 
- Điện thoại văn phòng : 
- Điện thoại di động : 0988.923459
- Email: nguyenthachlong@quangninh.gov.vn 

2. Đ/c Bùi Quang Trung - PCT. UBND phường - Phó trưởng bộ phận 
Ảnh thẻ - Ngày sinh :  04/01/1983
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ quản trị kinh tế 
- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
- Điện thoại văn phòng : 
- Điện thoại di động :  0984.544.488
- Email: buiquangtrung@quangninh.gov.vn

3. Đ/c Đặng Tiến Nhật - Công chức Văn hóa - Xã hội 
  - Ngày sinh :  02/5/1987
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Xã hội Học; Cử nhân Luật kinh tế 
- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
- Điện thoại di động :  0936.616.836
- Email: dangtiennhat@quangninh.gov.vn

4. Đ/c Phạm Đức Tuấn - Công chức Văn phòng - Thống kê  
Ảnh thẻ - Ngày sinh :  22/7/1986
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn :  Cử nhân luật 
- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
- Điện thoại di động :  0936.655.656 
- Email: phamductuan@quangninh.gov.vn

5. Đ/cTrần Đức Chuyển - Công chức Địa chính - Xây dựng 
Ảnh thẻ - Ngày sinh :  1/11/1981
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn :  Thạc sỹ quản trị kinh tế 
- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
- Điện thoại di động :  0904.516.782 
- Email: tranducchuyen@quangninh.gov.vn

5. Đ/c Vũ Thị Xô - Công chức Tư pháp - Hộ tịch 
- Ngày sinh :  17/12/1988
- Dân tộc : Kinh 
- Trình độ chuyên môn :  Cử nhân hành chính học 
- Trình độ lý luận chính trị : Sơ cấp 
- Điện thoại di động :  0975.143.273
- Email: vuthixo@quangninh.gov.vn

6. Đ/c Dương Thị Thu Hương - Công chức Tư pháp - Hộ tịch 
- Ngày sinh : 30/12/1988 
- Dân tộc : Kinh 
- Trình độ chuyên môn:  Cử nhân luật 
- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp 
- Điện thoại di động : 0398.089.622
- Email: vuthixo@quangninh.gov.vn