Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thủ tục Giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập
Lĩnh vực: Giáo dục đào tạo
Thời gian giải quyết: 15 ngày
Lệ phí: Không
Nội dung: * Thành phần hồ sơ
- Hồ sơ gồm có: Văn bản đề nghị giải thể của tổ chức, cá nhân thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục.
- Số lượng bộ hồ sơ: 01 (một) bộ.
 
File đính kèm: Tải file