Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp xã
Lĩnh vực: AN TOÀN ĐẬP, HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN
Thời gian giải quyết: 23 ngày làm việc
Lệ phí: Không
Nội dung:
  Thành phần hồ sơ
  - Tờ trình đề nghị phê duyệt phương án;
- Dự thảo phương án;
- Báo cáo kết quả tính toán kỹ thuật;
- Văn bản góp ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan;
- Các tài liệu liên quan khác kèm theo (nếu có);
 
B1
Tiếp nhận hồ sơ
 
1. Tổ chức/cá nhân lựa chọn một trong ba hình thức nộp hồ sơ:
- Trực tiếp tại BP Một cửa
- Qua dịch vụ BCCI
- Qua Cổng DVC
2. Cán bộ, công chức tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:
- Tổ chức/cá nhân nộp trực tiếp hoặc qua DVBCCI:
+ Nếu đủ thành phần hồ sơ theo mục 5.2 và đảm bảo về chất lượng từng thành phần hồ thì mở phần mềm một cửa và nhập dữ liệu đồng thời scan từng thành phần hồ sơ vào phần mềm theo quy định. Xong in phiếu biên nhận
+ Nếu không đủ thành phần hồ sơ hoặc chất lượng hồ sơ không đảm bảo theo quy định thì viết phiếu hướng dẫn để tổ chức/cá nhân tự hoàn thiện hồ sơ.
- Tổ chức/cá nhân nộp trực tuyến qua Cổng DVC:
Mở phần mềm một cửa điện tử vào mục tiếp nhận hồ sơ trực tuyến tải các file là thành phần hồ sơ về máy tính để đọc kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ
+ Nếu hồ sơ đủ về thành phần theo mục 5.2 và đảm bảo về chất lượng thì đồng ý tiếp nhận.
+ Nếu hồ sơ không hợp lệ thì soạn thảo văn bản hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
3. Chuyển hồ sơ sang bước tiếp theo
B2
Thẩm định hồ sơ
- Thẩm định hồ sơ bằng cách đối chiếu với các quy định hiện hành tại các văn bản quy phạm/văn bản hướng dẫn … hiện có trong cơ quan
- Thẩm định thực tế (nếu có)
- Thẩm định bằng cách lấy ý kiến các cơ quan liên quan …
- Kết quả thẩm định:
+ Nếu đảm bảo chuyển hồ sơ cho Lãnh đạo UBND cùng dự thảo kết quả (nếu có)
+ Nếu không đảm bảo tham mưu xây dựng văn bản của UBND trả hồ sơ cho tổ chức/cá nhân
- nếu không đủ điều kiện giải quyết tiếp, chuyển công chức được phân công nhiệm vụ trả hồ sơ cho tổ chức, cá nhân
hoặc
Tham mưu xây dựng văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định, chuyển công chức tiếp nhận hồ sơ ban đầu.
B3
Phê duyệt kết quả
- Lãnh đạo UBND tiếp nhận hồ sơ và dự thảo kết quả:
+ Nếu đảm bảo thì phê duyệt, chuyển bước tiếp theo.
+ Nếu không đảm bảo, nêu rõ lý do không phê duyệt, chuyển về bước trước đó để công chức thực hiện lại chức năng thẩm định.
B4
Vào sổ theo dõi, đóng dấu và số hóa hồ kết quả
- Tiếp nhận kết quả đã phê duyệt, lấy số, vào sổ theo dõi theo quy định.
- Số hóa kết quả, ký chứng thư số của UBND chuyển vào phần mềm một cửa điện tử/ lưu vào kho dữ liệu của CSDL Quốc gia về TTHC.
- Đóng dấu đỏ của UBND hoàn thành kết quả thực hiện lưu trữ theo quy định và chuyển kết quả sang bước tiếp theo.
B5
Trả kết quả
- Công chức được phân công thu phí/lệ phí trả kết quả tiếp nhận kết quả từ công chức chuyên môn.
- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân, tích kết thúc quá trình trên phần mềm một cửa điện tử và yêu cầu tổ chức/cá nhân ký sổ trả kết quả theo quy định.
- Đối với trường hợp trả lại hồ sơ từ bước 3 chuyển đến, tích trả kết quả trên phần mềm một cửa điện tử và yêu cầu tổ chức/cá nhân ký ghi rõ đã nhận lại hồ sơ vào sổ trả kết quả theo quy định.
File đính kèm: Tải file