Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập
Lĩnh vực: Giáo dục đào tạo
Thời gian giải quyết: 10 ngày
Lệ phí: Không
Nội dung: * Hồ sơ gồm có:
- Tờ trình đề nghị sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập ;
- Văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của giáo viên giảng dạy tại lớp đó.
* Số lượng bộ hồ sơ: 01 (một) bộ.
 
File đính kèm: Tải file